عزیزان همراه سمر،
حدود سه ماه مشغول تغییرات، تعمیرات و مشاهدات و مذاکراتlaughهستیم
و البته مناجات!angel تا ان شالله عزیزان کارگردانمان سریعتر فضای جدید را آماده کنند

 


رزرو میز مطالعه